Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum”

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum” wyrasta z charyzmatu św. Siostry Faustyny, z jej duchowości i działalności apostolskiej. Łączy kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie, które pragną służyć orędziu Miłosierdzia Bożego. Celem jego działalności jest:
•    Dążenie do doskonałości chrześcijańskiej, czyli doskonałej miłości, drogą ufności w stosunku do Pana Boga i miłosierdzia względem bliźnich.
•    Poznawanie i głoszenie tajemnicy miłosierdzia Bożego objawionej najpełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.
•    Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych.

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia Faustinum przy parafii NSJ w Sieradzu  powstało w 2005 roku. Iskierką, która przyczyniła się do powstania wspólnoty było spotkanie z siostrą Elżbietą Siepak ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik, która przyjechała na zaproszenie ks. proboszcza Mirosława Miłka,  pełniącego od początku funkcję opiekuna. Liderem  jest Aleksandra Deka.

Spotkania formacyjne Faustinum odbywają się co dwa tygodnie w czwartki po mszy św. o godz.18.00 i nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia. Członkowie stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w życiu parafii. Od początku działalności organizują czuwanie modlitewne przed świętem Miłosierdzia. Nawiedzają miejsca związane z kultem Miłosierdzia Bożego. Pielgrzymują do Łagiewnik, Świnic Warckich. Biorą udział w rekolekcjach organizowanych przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Przez kilka lat siostry z tego zgromadzenia mieszkały w naszej parafii i były dla wspólnoty dużym wsparciem. Prowadziły godzinę Miłosierdzia w kaplicy, która jest do  dziś kontynuowana.

Główny akcent w działalności Stowarzyszenia spoczywa na formacji, która ma pomóc w osobistym spotkaniu z Jezusem Miłosiernym, wprowadzić apostołów Bożego Miłosierdzia w fascynujący świat życia we wspólnocie z Bogiem oraz przygotować do podjęcia w swoim środowisku misji miłosierdzia. Aby dobrze przygotować się do bycia apostołem Bożego Miłosierdzia, członkowie naszego Stowarzyszenia podejmują formację. Podstawowy program formacyjny trwa 4 lata: I rok – Poznawać Miłosierdzie, II rok – Żyć ufnością, III rok – Żyć miłosierdziem, IV rok – Współpracować z Miłosierdziem. Na każdy rok przygotowano 3 cykle konferencji: cykl biblijny, ABC życia wewnętrznego oraz duchowość św. Siostry Faustyny. Poszczególne tematy zostały opracowane w oparciu o Pismo Święte, dokumenty Kościoła oraz “Dzienniczek” św. Siostry Faustyny.

Członkowie Faustinum w sposób szczególny zaangażowani są w zadanie wypraszania Miłosierdzia Bożego dla całego świata, korzystając z darów, jakie Bóg przekazał nam przez św. Siostrę Faustynę: Święto Bożego Miłosierdzia i koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wszyscy apostołowie Bożego Miłosierdzia, niezależnie od tego, czy są wolontariuszami czy członkami, podejmują wezwanie do prowadzenia pogłębionego życia wewnętrznego i troszczą się o rozwój osobistej więzi z Bogiem. Starają się spotykać z Jezusem Miłosiernym obecnym w Słowie Bożym a także w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii. Dbają o codzienną indywidualną modlitwę. W ten sposób prawda o miłosierdziu Boga dociera nie tyle do ich umysłów, co nade wszystko do ich serc. Sprawy Kościoła i świata zawierzają Maryi, Matce Miłosierdzia poprzez modlitwę różańcową.

Apostołowie Bożego Miłosierdzia należący do Stowarzyszenia “Faustinum”, idąc za głosem wewnętrznego powołania, pragną jednoczyć się z Jezusem Miłosiernym. Żyją w duchu orędzia Miłosierdzia, które On sam przekazał światu przez świętą Siostrę Faustynę. Na kartach Pisma Świętego odkrywają oblicze Boga jako Ojca pełnego miłosierdzia oraz czerpią z duchowego dziennika swojej Patronki – św. Siostry Faustyny. Każdego dnia doświadczają tego, że Bóg umiłował ich miłością odwieczną..

lider  stowarzyszenia – Aleksandra Deka